ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างวิชาเอก การย้ายครูฯ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ประชาสัมพันธ์ อัตรากำลังครู ตำแหน่งว่างข้าราชการครู และความต้องการวิชาเอก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คลิ๊ก Download รายละเอียด

ประเมินความพร้อมขอเปิดห้องพิเศษโรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ออกประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมีนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประเมินดังกล่าว ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำข้อมูล กำหนดมาตรฐานวิชาเอกครู วางแผนอัตรากำลังครู ให้เหมาะสมกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(และที่แก้ไขเพิ่มเติม )และเพือวางแผนกำหนดวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40