ประเมินความพร้อมขอเปิดห้องพิเศษโรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยคณะกรรมการประเม…