ประชุมคณะกรรมการ O-Net ระดับสนามสอบ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิทยานุกลูนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีการประกาศเจตจำนงผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (MOU) ณ ห้องประชุมกอไผ่แก้ว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

สนามสอบคัดเลือตัวแทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

วันที่ 19 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จัดสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประทศไทยไปสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอบรมพัฒนาครู GPAS 5 Steps

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการจัดการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๕๐ คน และเยี่ยมชมนักเรียนอบรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ IOT internet of Things ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์