การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เม…

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2) (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)