หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2) (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)