ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์และถนนของสพม40

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถยนต์และถนนของ สพม.40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการรายละเอียดตามเอกสารแนบ